Pastoral de la salut

Portar l’esperança als malalts i ancians acompanyant-los i escoltant-los. Considerar-los membres actius de la comunitat parroquial. Faciliten -si son catòlics- la participació en la vida litúrgica i sagramental de la comunitat. Ajudar-los a viure la seva situació amb esperit cristià.

Visiten i administren la Sagrada Comunió als malalts i impedits, en llurs domicili, i residències d’avis.